LIU WEIJIAN
Born In 1981, Works and lives in Shanghai

Artist:
Recondite Daily Narration - Ramble Liu Weijian’s Three Recent Groups of Paintings , FANG Zhiling , 2015
Liu Weijian and The Artist On The Road. , Demetrio Paparoni , 2014
Screenshot , You Jin , You Jin , 2012
A Secret Movement , Fang Zhiling , 2010
Geographical Experiment for a Man , Wen Zhenqi , 2010
On Liu Weijian's Recent Works , Bangle Ma , 2010
Liu Weijian: Farewell My Country , 2010
Words - Shouting Truth - A Contemporary Art Exhibition , Liu Weijian , 2007
Specimen and Secret , Liu Weijian , 2006
Future Landscapes , Liu Weijian , 2006
Interview:
Interview with Liu Weijian , Biljana Ciric, Huang Yuelin , 2006