40+4 Art is not enough

Type: Books 40+4 Art is not enough
Author:
Editor: Davide Quadrio/Lothar Spree/ZHU Xiaowen
Languages: English Chinese
Number Of Copies: 1
ISBN:
Publisher:
Publish Date: 2008
Gallery Collection: Yes
Page Num: 117
Introduction:
Related.
Artists: SHEN Fan | ZHANG Enli | SHI Yong | YU Youhan | ZHOU Tiehai | XU Zhen | HUANG Kui | YANG Fudong | LU Chunsheng | LIANG Yue | LIU JIANHUA | LI Shan | ZHANG Ding | TANG Maohong | SONG Tao | HU Jieming | XIANG Liqing | YANG Zhenzhong | DING Yi | XUE Song |
Exhibitions:
Texts:
Works: