Five Years in Duolun Chinese Contemporary Art Retrospective Exhibition: Dolun 5 Years

Type: Exhibition Catalogue Five Years in Duolun Chinese Contemporary Art Retrospective Exhibition: Dolun 5 Years
Author:
Editor: ZHANG Yonglin
Languages: Chinese English
Number Of Copies: 1
ISBN:
Publisher: Duolun MoMA, Shanghai
Publish Date: 2009
Gallery Collection: Yes
Page Num: 192
Introduction:
Related.
Artists: YU Youhan | LI Shan | DING Yi | ZHOU Tiehai | ZHANG Enli | SHEN Fan | HU Jieming | YANG Fudong | YANG Zhenzhong | XU Zhen | SONG Tao | SUN Xun | WANG Guangyi | ZHAO Bandi |
Exhibitions: 2069.Five Years of Duolun |
Texts:
Works: