China 8: Contemporary Art form China along the Rhine and Ruhr

Type: Exhibition Catalogue China 8: Contemporary Art form China along the Rhine and Ruhr
Author:
Editor: Walter Smerling/Tobia Bezzola/Ferdinand Ullrich
Languages: German
Number Of Copies: 4
ISBN: 978-3-86832-258-3
Publisher: Wienand Verlag
Publish Date: 2015
Gallery Collection: Yes
Page Num: 493
Introduction:
Related.
Artists: CHEN Xiaoyun | DING Yi | HAN Feng | WU Yiming | XU Zhen | XU ZHEN® | LIU Weijian | ZHANG Ding | ZHANG Enli | YANG Zhenzhong | ZENG Fanzhi | JIANG Pengyi | KAN Xuan | SHEN Fan | ZHAO Yang | WANG Youshen | CHEN Wei |
Exhibitions: 8462.China 8 |
Texts:
Works: