Art Shenzhen 2018

Type: Exhibition Catalogue Art Shenzhen 2018
Author:
Editor:
Languages: Chinese English
Number Of Copies: 1
ISBN:
Publisher: ART Shenzhen Organization
Publish Date: 2018
Gallery Collection: Yes
Page Num: 233
Introduction:
Related.
Artists: BIRDHEAD | LIANG Shaoji | LIU Xiaohui | CHEN Wei | CHEN Xiaoyun | DING Yi | GENG Jianyi | JIANG Pengyi | SHEN Fan | YANG Fudong | YU Youhan | ZHANG Enli | SHI Yong |
Exhibitions: 12738.2018 Art Shenzhen |
Texts:
Works: